Obligatielening met looptijd van 7 jaar - AFGELOPEN

— AFGELOPEN —

Yellow-Red KV Mechelen NV doet een aanbieding aan het publiek van callable obligaties met een looptijd van zeven jaar en een vaste interest van 4,25% (bruto) (de “Obligaties”). Elke beslissing om te beleggen in de Obligaties moet enkel gebaseerd zijn op de informatie in de informatienota van 8 november 2019 die beschikbaar is op deze website (de “Informatienota”). Beleggers dienen de Informatienota  in zijn geheel te lezen (in het bijzonder de risicofactoren opgenomen in deel 1). Dit document is geen prospectus en werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA). Belangrijkste eigenschappen van de Obligaties

 • Looptijd: 7 jaar, tenzij in geval van vervroegde terugbetaling – de obligaties zijn callable obligaties vanaf jaar vier, wat betekent dat de emittent de obligaties eenzijdig kan terugbetalen vanaf het vierde jaar, en dit aan 101% van de nominale waarde.
 • Inschrijvingsperiode: 8 november 2019 tot 28 november 2019, behoudens vervroegde afsluiting door de Emittent.
 • Uitgiftedatum: 13 december 2019.
 • Aanbiedingsprijs: 100% van het nominale bedrag, dit is 1.000 euro per obligatie.
 • Minimale inschrijving: 1.000 euro.
 • Jaarlijkse coupon van 4,25% bruto gedurende de looptijd. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% bedraagt het actuarieel nettorendement 2,975%.Het actuarieel nettorendement is geldig voor natuurlijke personen met woonplaats in België en veronderstelt dat de Obligaties tot de eindvervaldag worden aangehouden en worden terugbetaald aan 100% van de nominale waarde. Er wordt geen rekening gehouden met enige kosten of eventuele toepassing van een ander fiscaal regime
 • Maximaal uitgiftebedrag: 1.000.000 euro.
 • Eindvervaldag: 13 december 2026 (tenzij vervroegd terugbetaald).

De Obligaties zijn “callable” Obligaties. Yellow-Red KV Mechelen NV (de “Emittent” of “KV Mechelen”) heeft het recht om, vanaf het vierde jaar na de uitgifte van de Obligaties , eenzijdig de Obligaties vervroegd terug te betalen. De houders van Obligaties (de “Obligatiehouders”) zullen in dat geval een vergoeding ontvangen per Obligatie van 1% van de nominale waarde. Op datum van deze Informatienota is het niet zeker of de Emittent van dit recht zal gebruik maken. Dit hangt af van verscheidene factoren die nog niet gekend zijn, waaronder onder andere de globale financiële positie van de Emittent vanaf het vierde jaar van de looptijd en onder welke voorwaarden en aan welke tarieven de Emittent zich op dat ogenblik kan (her)financieren, rekening houdend met de dan toepasselijke marktinterestvoeten. In het geval van een vervroegde terugbetaling van de Obligaties, is het mogelijk dat een belegger niet in staat zal zijn om de (eventuele) opbrengst van de terugbetaling te herinvesteren tegen een rendement dat vergelijkbaar is met dat van de Obligaties

Deze Obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in de Obligaties houdt risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties lenen beleggers geld aan de Emittent die zich verbindt tot de betaling van interest op jaarbasis en om de hoofdsom van de Obligaties terug te betalen op de Vervaldatum (tenzij in geval van vervroegde terugbetaling vanaf het vierde jaar). In geval van faillissement of wanprestatie van de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Beleggers dienen in het bijzonder rekening te houden met het feit dat de lange looptijd van de Obligaties de materialiteit van de geïdentificeerde risicofactoren met betrekking tot de Emittent en de Obligaties kan verhogen en dat de Emittent aan vergunningsrisico is blootgesteld en in een juridische procedure is verwikkeld. De Obligaties zijn niet genoteerd: de belegger loopt het risico grote problemen te ondervinden om zijn positie aan een derde te verkopen indien hij dat zou wensen. Elke potentiële belegger moet voor zichzelf zorgvuldig onderzoeken of het gepast is om in de Obligaties te beleggen, rekening houdend met zijn of haar kennis en ervaring en moet, indien nodig, professioneel advies inwinnen.

Documenten

 • Reclamebrochure [LINK]
 • Inschrijvingsformulier natuurlijke personen [LINK]
 • Inschrijvingsformulier rechtspersonen [LINK]
 • Geconsolideerde informatienota van 8 november 2019 zoals aangevuld op 12 november 2019, 27 november 2019 en het laatst op 11 december 2019: [LINK]. Per 11 december 2019 werd de aanbiedingsperiode verlengd tot 27 december 2019, door de aanvulling van 11 december 2019, te vinden via deze link: [LINK].De originele informatienota van 8 november 2019 is te vinden via deze link: [LINK]. De aanvulling van 12 november 2019 is te vinden via deze link [LINK]. De aanvulling van 27 november is te vinden via deze link [LINK NAAR AANVULLING VAN 27 NOVEMBER].

Indien u vragen hebt of wil intekenen, mail dan obligatie@kvmechelen.be

Belangrijke informatie De Obligaties worden door de Emittent enkel aangeboden in België. De Emittent heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat de Obligaties op wettige wijze kunnen worden aangeboden aan het publiek in België. De Emittent heeft geen maatregelen getroffen om het aanbod van de Obligaties in enige ander rechtsgebied buiten België te toe te laten. Geen enkele persoon mag de documenten op deze website verspreiden in, of verzenden naar, enige andere jurisdictie dan België. De Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”) of met de effectenwetten van enige staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten aan, of voor of ten behoeve van, Amerikaanse onderdanen, behalve in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act of krachtens een vrijstelling op de registratievereisten van de Securities Act. Indien u klachten heeft kan u deze indienen bij de Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).